dijous, 29 d’octubre de 2009

NI ESTATUTS NI ACTES DE LA JUNTA

En el darrer ple municipal els regidors de l'Alternativa van preguntar com és que al web de l'Ajuntament no es fan públiques les actes de la Junta del Patronat Municipal de Cultura ni tampoc hi ha els seus estatuts. Volem transparència.

dimecres, 28 d’octubre de 2009

QUEIXES PELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

En el darrer ple municipal els regidors de l'Alternativa es van queixar de l'estat d'execució dels projectes més votats dels pressupostos participatius anteriors. No se n'ha fet cap. També van posar l'accent en el fet que enguany una de les opcions és crear un casal d'entitats quan ja en tenim un. La resposta del regidor de "participació" ciutadana va ser esperpèntica i tothom ho ha de saber (ara que els plens els repeteixen l'endemà a les 12 de la nit a Ona la Torre): Si sortís aquesta opció ja veurem què farem, hi haurà consens. Increïble. Llavors perquè fem el procés participatiu?

dimarts, 27 d’octubre de 2009

EN SUPORT ALS NOSTRES PAGESOS I PAGESES

Cops de porra: Un país contra la seva pagesia
Des de fa anys el nostre país ha girat l'esquena als pagesos, aquella gent que amb les seves mans ha mantingut el nostre territori i ha proveït d'aliments pobles i ciutats. Amb els esdeveniments que ha comportat la globalització i el triomf del neoliberalisme ha fet que consumidors, govern i Unió Europea hagin girat l'esquena als productors de la nostra terra. A partir d'aquí qualsevol conflicte ha servit per criminalizar els pagesos: els intents de transvassament de l'Ebre, la sequera... “Tots els conflictes són culpa dels pagesos”, això és el que ens han intentat fer creure. Amb el canvi de govern a la Generalitat no hem notat cap millora en aquest sentit. I ara ja no queden pagesos i els incendis cremen cada estiu els boscos que van ocupant les terres que abans eren fèrtils i que duran generacions havien treballat. Els mossos atonyinant quatre pagesos emprenyats (ignorats, menystinguts, insultats per tot el país durant massa temps) aquest cap de setmana a Reus era la metàfora que ens explica com tot un país ha decidit acabar amb la seva pagesia, fins i tot a cops de porra.

dilluns, 26 d’octubre de 2009

SOBRE EL FESTIVAL D'ARTS

Hem esperat que acabés la I Festival d’Arts i Serveis Artístics per a publicar aquestes reflexions i no entorpir el seu funcionament. Ara que ja s’ha acabat la present edició és hora de fer balanç:
0.-No cal dir que cal felicitar les iniciatives encaminades a oferir lleure cultural a la Vila i intentar atreure gent de fora. També cal felicitar als artistes per la seva qualitat.
1.- Algú hauria de prendre nota que un Festival d’aquesta mena no es pot fer si mesos abans no s’anuncia la data i si setmanes abans no es distribueix la publicitat massivament pels pobles de l’entorn, ciutats properes, entitats, etc. Ningú sabia que es feia aquest Festival. El poc públic que hi va haver va ser, en la seva majoria, gent que passava i que va ensopegar amb els espectacles. Preneu nota de la difusió que fan Tàrrega, Vila-seca, Manresa o altres fires ifestivals. Una oportunitat perduda.
2.- El Patronat Municipal de Cultura, un dels promotors de l’esdeveniment, ha de donar explicacions públiques de perquè s’han fet els 8 concerts més durs i sorollosos a la Plaça del Castell. Es tracta d’un espai emblemàtic i molt sensible a les queixes dels veïns i veïnes que fa perillar el futur de la festa major allí. Cada any el poble batalla amb el Patronat per poder seguir fent les festes allí i ara, de cop, s’hi han celebrat 8 concerts que han anat des del jazz fins al hard-core. Ja no hi ha problemes de soroll? O només molesta per la festa major?

divendres, 23 d’octubre de 2009

PROPOSEM

L'Alternativa proposa que els anuncis de cursos formació, solidaritat i activitat en general que generen les regidories i les entitats es facin arribar a les associacions per tal que ho puguin reenviar als seus associats si volen. S'estan fent coses interessants i les ha de saber tothom!

dimecres, 21 d’octubre de 2009

CENTRE CÍVIC I OCUPACIONAL

Alguns exemples de centres cívics, formatius i ocupacionals. Aquí teniu els ellaços: Cambrils, Barceloneta i Vil·la Florida.

NOVETATS A MUNTANYANS II!

Veieu El Punt.

ANTENES DE TELEFONIA

El passat dijous el Ple de l'Ajuntament de Torredembarra va aprovar per unanimitat una moció, presentada per Alternativa Baix Gaià-EPM, que demana la regulació i ordenació de la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil. Aquesta moció és el resultat de converses amb persones i comunitats de veïns, preocupats pels possibles efectes nocius a la salut.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ABG-EPM SOL·LICITANT QUE S’ELABORI UN PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES QUE REGULI LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES DE TELÈFONIA MÒBIL
Atès que la liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid creixement de tots aquells elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat.
Atès que els serveis de telecomunicacions requereixen una infraestructura que afecta directament el territori.
Atès que existeix una evident preocupació social pels possibles efectes de les emissions de les antenes de telefonia mòbil en la salut dels ciutadans. Aquesta preocupació és compartida per part de la comunitat científica i, fins i tot per l’Organització Mundial de la Salut que va encetar un estudi epidemiològic al respecte per establir la seva incidència real, o la pròpia Unió Europea que recomanava el 1999 als països membres l’adequació de les seves legislacions estatals.
Atès que una de les recomanacions del Consell Europeu de 1999 reclamava restriccions segons les característiques particulars de la població més directament exposada.
Atès tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Torredembarra ACORDA:
1.- Que s’elabori un Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques que reguli les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil personal i altres serveis radioelèctrics de telefonia pública, que contempli com a mínim els següents criteris:
Elaboració, amb la participació dels operadors de telefonia mòbil, d’un pla d’implantació de tota la xarxa que fixi els emplaçaments i la tipologia de les antenes, així com la justificació de les solucions proposades i les possibles alternatives.
Exigència d’integració paisatgística de les antenes i obligació per a les diferents operadores d’instal·lacions comuns, a fi d’evitar duplicitats.
Utilització de la millor tecnologia disponible que sigui compatible amb la minimització de l’impacte visual i ambiental en les instal·lacions.
Desenvolupament de mesures de prevenció per a la salut de les persones, establint distàncies de seguretat a les zones habitades.
Declaració de tots els elements arquitectònics catalogats i del sòl rústic protegits com a zones lliures d’antenes.
Exigència d’una assegurança de responsabilitat civil que permeti cobrir els possibles problemes que se’n puguin derivar de la instal·lació d’antenes base de telefonia mòbil.
2.- Que s'obri una moratòria temporal la concessió de llicències per a instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil fins que no estigui aprovada l’esmentat Pla Especial d'Infraestructures Radioelèctriques.

diumenge, 18 d’octubre de 2009

LES NOSTRES PROPOSTES i REFLEXIONS PER A LES ORDENANCES FISCALS

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT
En el debat del pressupost municipal per l'any 2009 ABG va denunciar que el capítol d'ingressos estava inflat, sobre tot en la previsió d'ingressos de l'impost de l'ICIO -impost que grava a la construcció-. En el ple vam fer la previsió que al finalitzar l'any hi hauria un dèficit entre 700.000 i un milió d'euros.
Fa 15 dies l'ajuntament ja superava la xifra de 700.000€ de dèficit en ingressos d'ICIO, degut als motius que nosaltres ja vam exposar, les empreses promotores i constructores que l'any passat havien posat diners en dipòsit, enguany els han retirat. L'altre motiu, no entren peticions de llicències d'obra. Tots dos motius són conseqüència de la dura crisi econòmica, i per que no dir-ho, i de retruc amb l'ajuda del “millor equip urbanista de Catalunya”.
I en el futur el drama financer tendirà a ser més greu, i no tant sols per la crisi econòmica. A partir del proper any caldrà afegir l'inici del pagament dels crèdits que alegrement s'han anat demanant.
COM PRESENTA L'AJUNTAMENT LES ORDENANCES FISCALS 2010
L'Ajuntament de Torredembarra presenta unes ordenances fiscals sota el denominador de la congelació. Expliquen que ho fan per ajudar les famílies davant de la situació de crisi econòmica, cal dir que l'IBI queda al marge de la congelació i el proper any continuarà augmentant.
Fins ara les ordenances fiscals havien augmentat com a mitjana l'IPC de l'any. Exceptuant les actuals ordenances, ja que el seu increment es va basar amb l'IPC del mes d'agost del 2008 a la “província” de Tarragona, quan la mitjana de tot l'any va ser del 2'5%.
ENS PREOCUPA EL FUTUR IMMEDIAT
La manca d'ingressos a les arques municipals, agreujat per la dependència econòmica que ha tingut de la construcció, fa que gairebé l'única gran font d'ingressos siguin les butxaques de la ciutadania. Considerem que ara ja es palpa el fracàs de les polítiques econòmiques, -en tot cas la millor afirmació es que mai hi ha hagut cap política de dinamització i planificació econòmica per Torredembarra-, i avui comencem a evidenciar d'una forma devastadora la dependència a una única economia.
Ens preocupa que davant de l'evidència aquest ajuntament no ens digui que és el que farà per afrontar l'actual situació, llencem diverses qüestions:
Té l'ajuntament previst algun pla de dinamització i planificació econòmica a curt, mig i llarg termini?
Preveu l'ajuntament noves fonts d'ingressos que no siguin les butxaques de la ciutadania?
Hi ha un pla per reduir radicalment la despesa de l'ajuntament?
PROPOSTES D'ABG-EPM
QUE A LES ORDENANCES FISCALS S'APLIQUI LA TENDÈNCIA DE L'IPC
Demanem que les ordenances fiscals segueixin la tendència que marca l'IPC, com sempre s'ha fet. Així doncs la nostra proposta es aplicar l'IPC de la “província” de Tarragona del mes d'agost de 2009, que va ser del -1% a totes les taxes.
CONGELAR TEMPORALMENT L'INCREMENT DE L'IBI
Considerem necessari que l'any 2010 es congeli l'impost de l'IBI.
FRACCIONAR MÉS L'IMPOST DE L'IBI
Aquest 2009 les persones ja han pogut pagar l'IBI en dues vegades, gràcies a la proposta que va fer ABG. Per l'any 2010 demanem poder fraccionar fins a 12 vegades aquest impost, fet que ajudaria a la ciutadania a respondre amb les seves obligacions, reduint la més que possible morositat prevista per el proper any.
BONIFICACIÓ DE L'IBI A LES FAMÍLIES NOMBROSES
Demanem que es condicioni la bonificació als nivells de renda de les famílies, hi han famílies nombroses amb suficients ingressos per assumir el pagament de l'IBI.
IMPOST D'ESCOMBRARIES COMERCIAL
La crisi econòmica també està afectant greument al comerç de Torredembarra, la nostra proposta és fraccionar el pagament de l'impost d'escombraries fins a 12 vegades, actualment es paga en un sol cop.
TAXES PER L'OBERTURA DE COMERÇOS
Demanem fraccionar el pagament de les taxes d'obertura de comerços.Demanem crear bonificacions a les taxes de llicències d'obertura en funció dels nous llocs de treball que puguin crear.
TAXA PER LES COMPANYIES DE TELEFONIA MÒBIL
Un dels sectors que està obtenint grans beneficis és el de les companyies de telefonia mòbil, l'any passat es va aprovar una ordenança que obliga a aquestes companyies a tributar un percentatge de la seva facturació. Tenim coneixement que aquesta ordenança està als jutjats per el recurs que van presentar aquestes companyies. Municipis com Còrdova i Badalona ja tenen sentències favorables i ja poden obligar a aquestes empreses a tributar als seus municipis. Demanem que es faci un seguiment del tema, i veure si les sentències han creat jurisprudència i per tant, poder aplicar immediatament l'ordenança.

Retall del Punt.

dissabte, 17 d’octubre de 2009

AVUI, CORRELLENGUA!

Si cliqueu a la imatge anireu a parar al bloc de la Gaianada on trobareu tots els detalls de la diada.

dijous, 15 d’octubre de 2009

dimecres, 14 d’octubre de 2009

AVUI, ASSEMBLEA

Avui dimecres a les 20:30h, assmblea de l'Alternativa a la sala de reunions del Casal Municipal de Torredembarra. Tothom hi és convidat a treballar.

dilluns, 5 d’octubre de 2009

L'ALTERNATIVA PROPOSAMÀXIM SUPORT A LES ACTIVITATS
  • La lliçó donada aquest cap de setmana pels Nois de la Torre hauria de fer rumiar a més d'un i d'una. Amb pocs mitjans, amb poc suport mediàtic, l'Ajuntament només posant allò imprescindible, ens van fer gaudir d'una diada castellera excel·lent i molt ben organitzada.
  • En un context de crisi econòmica com el que vivim l'Ajuntament hauria d'aprofitar al màxim aquest tipus d'esdeveniment per tal de promoure la Vila a l'exterior. La posada en escena hauria de garantir una bona presència. Aquest cap de setmana hem vist com s'han escatimat recursos municipals en aquest sentit.
  • Preguem-ne nota perquè en els propers caps de setmana vénen actes importants que ens poden servir al conjunt del municipi. Les entitats i les empreses poden demanar col·laboració a altres entitats -Els Nois de la Torre ho han fet- i l'Ajuntament ha de posar el seu saber fer a disposició de les iniciatives d'aquesta mena. No només es tracta de sortir a la foto.

dissabte, 3 d’octubre de 2009

L'ALTERNATIVA PROPOSA


L'ALTERNATIVA PROPOSA POTENCIAR EL LITORAL COM UN DELS SEUS ATRACTIUS TURÍSTICS I ESPAI DE LLEURE DE LES TORRENQUES I ELS TORRENCS

L'estat d'abandó del roquer ens ha de fer reconsiderar la política duta a terme en aquest espai. Ningú neteja i tan sols alguna campanya puntual promoguda pel Gepec és capaç de fer dissabte a aquest espai emblemàtic. Entre els Muntanyans, la platja i el roquer, juntament amb el potencial del barri marítim, tenim una bona eina per donar-nos a conèixer. Aprofitem els recursos, les experiències realitzades, pressionem pel camí de ronda, aprofitem les entitats expertes en el tema i evitem que destruccions com la del Canyadell tornin a succeir. Ara és un bon moment per posar-se a treballar i potenciar el que ja s'està fent.